Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

Περιφέρεια: OXI στην µονάδα καύσης RDF της ΑΓΕΤ στο Αλιβέρι και στα Διόδια

Στη Λαµία, έγινε στις 25 Απριλίου του 2013, η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Στερεάς Ελλάδας, µε 16 θέµατα, και µε προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση : 

- Για την µονάδα καύσης RDF της ΑΓΕΤ στο Αλιβέρι, για την οποία έγινε εκτενής διάλογος µε την παρουσία και τη συµµετοχή του ∆ηµάρχου Κύµης – Αλιβερίου, πολιτών και εκπροσώπων τους.


Στη σηµερινή συζήτηση, µε πρόταση του κ. Περγαντά σε κοινή κατεύθυνση µε τον ∆ήµο και την τοπική κοινωνία, το Περιφερειακό Συµβούλιο εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του στην καύση RDF στη µονάδα του Αλιβερίου, που επιβαρύνει περιβαλλοντικά και δηµιουργεί δυσµενείς επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων.

Η αντίθεση αυτή υπογραµµίζει την προτεραιότητα της Περιφέρειας για τη διατήρηση και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και της διασφάλισης της δηµόσιας υγείας.

Πρόκειται για ένα σηµαντικό ζήτηµα, για το οποίο είχε αποφασίσει αρνητικά το Νοµαρχιακό Συµβούλιο της Εύβοιας και σε συνέχεια αυτής της θέσης το Περιφερειακό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα τα εξής :

1. Την επικαιροποίηση της απόφασης του Νοµαρχιακού Συµβουλίου Εύβοιας για µη αποδοχή καύσης RDF στη µονάδα.
2. Την απόρριψη συναφών αδειοδοτήσεων καύσης RDF στη µονάδα (σε περίπτωση που επανέλθει τέτοιο θέµα)
3. Στη διαβίβαση αιτήµατος στο ΥΠΕΚΑ για αναστολή της έγκρισης των όρων της περιβαλλοντικής µελέτης (ΜΠΕ) που αφορά στην καύση RDF στη µονάδα.

- Επίσης, προ ηµερησίας διάταξης συζητήθηκαν και ενηµέρωσε ο Περιφερειάρχης για την υστέρηση των µεγάλων οδικών έργων των Υπουργείων στη Στερεά Ελλάδα.

Ο κ. Περγαντάς επανέλαβε τις θέσεις για την ανάγκη επιτάχυνσης υλοποίησης του  ΠΑΘΕ στο πέταλο του Μαλλιακού, καθώς και για την αδικία που υφίσταται η Περιφέρεια µε την απόφαση υλοποίησης του Ε65 που δεν περιλαµβάνει το τµήµα της Στερεάς Ελλάδας. Προσθετικά δε, πρότεινε και το Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα την διεκδίκηση αναστολής της είσπραξης διοδίων στους Σταθµούς της Αγίας Τριάδας και του δρόµου Χαλκίδα – Σχηµατάρι, αφού αυτοί δεν λειτουργούν αντισταθµιστικά για υλοποίηση έργων στην Περιφέρεια.

Σε ότι αφορά την ηµερήσια διάταξη, ξεχωρίζουν τα θέµατα :

- Της συζήτησης για την Πανελλήνια Έκθεση Λαµίας (ΠΕΛ), µε αφορµή την έγκριση του οικονοµικού απολογισµού.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο, εκτιµώντας τη σηµαντική συµβολή της ΠΕΛ στην προβολή της επιχειρηµατικότητας και της προώθησης της ανταγωνιστικότητας της Στερεάς Ελλάδας, καθώς και την ανάγκη να λειτουργήσει µε σύγχρονους όρους και αναµορφωµένο θεσµικό πλαίσιο, αποφάσισε την συγκρότηση επιτροπής για συγκεκριµένες προτάσεις και περαιτέρω ενέργειες.

Της συζήτησης για την έγκριση της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού Α΄τριµήνου 2013 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Όπως είναι γνωστό, οι Περιφέρειες υποχρεούνται σε τριµηνιαίες εκθέσεις εκτέλεσης του προϋπολογισµού µε αναλυτική καταγραφή εσόδων και εξόδων, ενώ µε πρόσφατη νοµοθεσία το Υπουργείο ζητά τον ισοσκελισµό του τριµήνου. Έτσι ενώ ο προϋπολογισµός, που είναι ήδη εγκεκριµένος, προβλέπει έσοδα και έξοδα για το σύνολο του έτους, στην έκθεση τριµήνου παρουσιάζεται υστέρηση στα έσοδα γιατί ακόµα δεν έχουν αποσταλεί χρήµατα από το Υπουργείο. Συνεπώς θα έπρεπε αντίστοιχα να µειωθεί και το σκέλος των εξόδων.

Το Περιφερειακό Συµβούλιο αποφάσισε οµόφωνα να µην αποδεχτεί τη µείωση του προϋπολογισµού, εκφράζοντας ρητά την πολιτική του βούληση να υλοποιήσει έναν συνολικό και εγκεκριµένο προϋπολογισµό και να διεκδικήσει και εισπράξει από το Υπουργείο τα προϋπολογισθέντα έσοδα.

Της κατάρτισης προγραµµάτων του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και ειδικότερα του συγχρηµατοδοτούµενου (ΕΣΠΑ) και του Εθνικού Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων (Π∆Ε), του έτους 2013.

Συγκεκριµένα συζητήθηκε και εγκρίθηκε η κατάρτιση σηµαντικών προγραµµάτων για υλοποίηση, συνέχιση και ολοκλήρωση έργων, όπως από το ΕΣΠΑ, το Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 766), τις ΣΑ µελετών και έργων 066. Το ύψος των εγκεκριµένων προγραµµάτων ανέρχεται στο ποσό των 83,771 εκ. € συµπεριλαµβανοµένων των 1,771 εκ. € (όριο πιστώσεων) για το πρόγραµµα Πίνδος.

«Η έγκριση των προγραµµάτων» τονίζει ο Περιφερειάρχης Κλέαρχος Περγαντάς «που έγινε µε βάση την κατανοµή των πιστώσεων και τις οδηγίες των Υπουργείων, αποτελεί τη βάση για να υλοποιήσουµε έγκαιρα και αποτελεσµατικά έργα στη Στερεά Ελλάδα το 2013. Κεντρικός γνώµονας της κατάρτισης αυτών των προγραµµάτων
είναι :
• Η υλοποίηση και ολοκλήρωση των συνεχιζόµενων έργων
• Η ένταξη και έναρξη νέων έργων, ανάλογα µε τις δυνατότητες του κάθε προγράµµατος και τη διαθεσιµότητα των πιστώσεων.

Στόχος µας είναι να διαθέσουµε νέα κονδύλια στην αγορά εργασίας για χρήσιµα και αναγκαία έργα, πάντα σε πλαίσιο ορθολογικής και χρηστής διαχείρισης των διαθέσιµων πόρων.

Παράλληλα, µε τη συζήτηση που κάνουµε στο Περιφερειακό Συµβούλιο, ακολουθούµε µια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία, µε πλήρη ενηµέρωση όλων για όλα τα έργα που υλοποιούµε στην Περιφέρεια»

Επίσης το Περιφερειακό Συµβούλιο αποφάσισε τη συµµετοχή της Περιφέρειας σε προγραµµατική σύµβαση µε το Υπουργείο Πολιτισµού, τον ∆ήµο Λαµιέων και το ∆ΗΠΕΘΕ Ρούµελης, συµβάλλοντας οικονοµικά στις δαπάνες των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων. Με την απόφαση αυτή η Περιφέρεια εκφράζει έµπρακτα την υποστήριξή της σε έναν πολύ σηµαντικό πολιτιστικό θεσµό, που διοργανώνει πολλές και ποικίλες ποιοτικές δραστηριότητες µε περιφερειακή και πανελλήνια απήχηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...