Σάββατο 3 Αυγούστου 2013

Ειδική άδεια αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών για το έτος 2014

Το Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Εύβοιας ενημερώνει ότι σύμφωνα με την αριθ. 5088/78186/25-06-2013 Υ.Α. , ΑΔΑ : ΒΛ41Β-8ΛΥ / (ΦΕΚ 1680 / Β / 9-7-2013 ), ρυθμίζεται η αλιεία των μεγάλων πελαγικών ψαριών (ερυθρός τόνος, μακρύπτερος τόνος και ξιφίας) και οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, που πληρούν τις προϋποθέσεις της Υ.Α. και επιθυμούν να εφοδιαστούν με Ειδική Άδεια Αλιείας των ειδών αυτών για το έτος 2014 παρακαλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του Τμήματος Αλιείας (Χαϊνά 93 Μέγαρο Περιφερ. Ενότητας Εύβοιας ) προκειμένου να καταθέσουν τη σχετική αίτηση το αργότερο μέχρι την 26η Αυγούστου 2013.

Ειδικές Άδειες χορηγούνται μία  ανά πλοιοκτήτη και μόνο σε επαγγελματικά  αλιευτικά σκάφη που:

Είναι εφοδιασμένα με τα αλιευτικά εργαλεία : παρασυρόμενα παραγάδια (LLD), συρτή (LTL), πετονιές (LHP, LHM) και γρι -γρι (PS). Ειδικότερα για το εργαλείο γρι-γρι δεν χορηγείται Ειδική Άδεια για ξιφία.
Έχουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία VMS και ERS (εφόσον έχουν την υποχρέωση).
Ειδική Άδεια τόνου χορηγείται σε σκάφη ολικού μήκους μεγαλύτερου των 9,0 μέτρων που έχουν εφοδιαστεί με άδεια καταχώρησης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και πού δεν φέρουν τα εργαλεία βιντζότρατα (SB) και μηχανότρατα (OTB).

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Αίτηση (χορηγείται από το Τμήμα Αλιείας). Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα Ημερολόγια Αλιείας προκειμένου να ελεγχθεί η αλιευτική παραγωγή.
Ακριβές φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας αλιείας του σκάφους.
Ακριβές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού καταμέτρησης, άδειας εκτέλεσης πλόων ή πρωτόκολλου γενικής επιθεώρησης και εγγράφου εθνικότητας (όπου υπάρχει).
 Επιπλέον για την έκδοση  άδειας αλίευσης τόνου θα προσκομίζονται και τα παρακάτω δικαιολογητικά.
Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι δεν συνταξιοδοτείται (εκτός εάν ο συνταξιούχος συμπλοιοκτήτης επαγγελματικού σκάφους κατέχει ποσοστό του σκάφους μέχρι 20%.)
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
Επικυρωμένο αντίγραφο ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας του πλοιοκτήτη και βεβαίωση αρμόδιας Λιμενικής Αρχής για το χρόνο πρώτης έκδοσης της άδειας (εφόσον δεν φαίνεται στο βιβλιάριο ατομικής άδειας)
Φορολογική Δήλωση (έντυπο Ε1, Ε3, Ε5) οικον. έτους 2013, αν έχει υποβληθεί.
Άδεια καταχώρησης της κτηνιατρικής υπηρεσίας για το αλιευτικό σκάφος (Π.Δ. 79/2007).
Σε περίπτωση συμπλοιοκτησίας η αίτηση θα υποβληθεί από όλους τους πλοιοκτήτες
Οι  ενδιαφερόμενοι πλοιοκτήτες των  άλλων Περιφερειακών Ενοτήτων της  Περιφέρειας θα πρέπει να απευθύνονται στα αντίστοιχα Τμήματα Αλιείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...