Σάββατο 24 Αυγούστου 2013

Leader Φωκίδας: 5,77 εκατ. ευρώ για προϊόντα, αγροτουρισμό και υπηρεσίες

Με 5,77 εκατ. ευρώ θα ενισχυθούν μέσω του Leader Φωκίδας όσοι καταθέσουν επενδυτικά σχέδια που θα αφορούν τόσο την ανάδειξη των γεωργικών προϊόντων της περιοχής αλλά και τις επενδύσεις στο κομμάτι του αγροτουρισμού και των υπηρεσιών.
Ηδη δημοσιεύθηκε η 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καταθέσει τον φάκελο της επενδυτικής τους πρότασης μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 40% του προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων. Το πρόγραμμα αφορά όλο τον νομό (Δήμος Δωρίδος, Δήμος Δελφών, Γαλαξίδι, Ιτέα, Δεσφίνα, Αμφισσα).

Το πρόγραμμα αφορά τόσο την ανάδειξη των γεωργικών προϊόντων της περιοχής όσο και τις επενδύσεις στο κομμάτι του αγροτουρισμού και των υπηρεσιών. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 40% και η προθ

Το πρόγραμμα αφορά σύμφωνα με το Εθνος τόσο την ανάδειξη των γεωργικών προϊόντων της περιοχής όσο και τις επενδύσεις στο κομμάτι του αγροτουρισμού και των υπηρεσιών. Το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται στο 40% και η προθεσμία για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου

Συγκεκριμένα:

Leader Φωκίδας: 5,77 εκατ. ευρώ για προϊόντα, αγροτουρισμό και υπηρεσίες

Για τη δράση L123α, που αφορά την αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων, δικαιούχοι είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής.

Για τις δράσεις L311-2, -5, -6 και ?7, που αφορούν: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς χώρων εστίασης και αναψυχής, μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων, ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αλλά και επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση. Δικαιούχοι είναι: Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.


Στις δράσεις L312 (1, 2 και 3) που αφορούν: Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμούς βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση. Δικαιούχοι είναι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ)800/2008.

Στις δράσεις που αφορούν την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και συγκεκριμένα: Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης(L313-5) και ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής (L313-6). Δικαιούχοι είναι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και τον Καν. (ΕΚ) 800/2008.

Υποβολή προτάσεων

Leader Φωκίδας: 5,77 εκατ. ευρώ για προϊόντα, αγροτουρισμό και υπηρεσίες

Οι προτάσεις υποβάλλονται στην έδρα της Ο.Τ.Δ.: Γιδογιάννου 37 Αμφισσα, Τ.Κ. 33100 είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά, με την ένδειξη «Για την 3η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος Προσέγγισης Leader της Ο.Τ.Δ. «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 2.30 μ.μ.

Ισχύουσες είναι μόνο οι προτάσεις που θα παραληφθούν από την Ο.Τ.Δ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προτάσεων. Σε περίπτωση υποβολής με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει ομοίως μέχρι την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο της Ο.Τ.Δ. μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν.

Με βάση το θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος, η Ο.Τ.Δ. έχει μεταξύ άλλων την υποχρέωση πραγματοποίησης σειράς ενεργειών ευρείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του τοπικού πληθυσμού και των φορέων της περιοχής παρέμβασης, πριν από τη διενέργεια κάθε πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους εν δυνάμει δικαιούχους του Προγράμματος.

Πού θα απευθυνθώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες για την πρόσκληση και τα παραρτήματα αυτής, τόσο σε έντυπη όσο και ηλεκτρονική μορφή, στα γραφεία της Ο.Τ.Δ. στην Αμφισσα, Δ/νση: Γιδογιάννου 37, τηλ.: 2265079281 και 2265350695 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Επίσης, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Ο.Τ.Δ.: www.anfo.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...