Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2012

ΘΗΒΑ: Με 20 θέματα θα ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου

Με 20 θέματα, ανάμεσά τους μερικά "καυτά", θα ασχοληθεί το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων, που θα συνεδριάσει στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 24 του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 , σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση. 
Θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις στα  θέματα της ημερήσιας διάταξης, που είναι:
1) Αντικατάσταση του παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου κ. Παν.Γελέκα από τακτικό μέλος του τοπικού συντονιστικού τοπικού οργάνου της «Πολιτικής Προστασίας».
2) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τις ενέργειες του Δήμου για την αντιμετώπιση παράνομων και εγκληματικών πράξεων που διαπράττονται από ROMA που διαμένουν σε καταυλισμό στη θέση «ΚΑΖΙ» της συνοικίας Πυρίου.
3) Τροποποίηση – επικαιροποίηση της με αρ. 345/05-10-2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θηβαίων σχετικά με την ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου με τίτλο «Αναθεώρηση του υπάρχοντος ΓΠΣ της Θήβας και επέκταση αυτού στα όρια του Καποδιστριακού Δήμου», στο Μέτρο 3.5 «Χωροταξία - Πολεοδομία», του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2000-2006.

 4) Ορισμός υπόλογου διαχειριστή της ενταγμένης πράξης με τίτλο: «Τεχνική βοήθεια για την επιτάχυνση διαδικασίας ωρίμανσης πράξεων του Δήμου Θηβαίων για συγχρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007-2013».
5) Υποβολή πρότασης συγχρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Παρεμβάσεις Πράσινης Αγροτικής Ανάπτυξης στην ΤΚ Ξηρονομής του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013».
6) Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη θέση και στάση του Δήμου Θηβαίων στη συνεδρίαση της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τις ενέργειες και κινητοποιήσεις των Δήμων εν όψει της τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία αυτοί έχουν περιέλθει.
7) Λήψη απόφασης περί ενίσχυσης της αποκομιδής των σύμμεικτων απορριμμάτων του Δήμου Θηβαίων από τη ΔΕΠΟΔΑΘ Α.Ε.
8) Λήψη απόφασης για την ανάληψη από το Δήμο του κόστους διαχείρισης των αστικών απορριμμάτων του ΚΕΠΒ Θήβας που γίνονται δεκτά στο ΧΥΤΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Βοιωτίας.
9) Έκφραση γνώμης για τη ΜΠΕ εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,688MWP της εταιρείας : «SPES SOLARIS-SOLAR CONCERT A.E.» στη θέση «Koυκουβάγια» της Τ.Κ. Ελεώνα του Δήμου Θηβαίων. (Σχετ. η υπ’αρθ. 86/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – θέμα από αναβολή).
10) Έκφραση γνώμης για τη ΜΠΕ εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 28,19MW της εταιρείας : «SPES SOLARIS-SOLAR CONCERT A.E.» στη θέση «Koυκουβάγια» της Τ.Κ. Ελεώνα του Δήμου Θηβαίων. (Σχετ. η υπ’αρθ. 87/2012 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής- θέμα από αναβολή).
11) Έγκριση πρακτικής άσκησης του σπουδαστή στη Σχολή Τμήματος Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Λάρισας (Τ.Ε.Ι.) Τριανταφύλλου Παναγιώτη στο Δήμο Θηβαίων.
12) Έγκριση της υπ’αριθ. αριθ. 120/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.)» η οποία αφορά τον καθορισμό του αριθμού και της ειδικότητας πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έντεκα (11) μήνες.
13) Αποδοχή ποσού 117.173,15 € από ΥΠ.ΕΣ. που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/09 .
14) Διόρθωση της υπ’ αριθ. 231/4-7-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορούσε τη διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης σε οφειλέτες της Τ.Κ. Δομβραίνας του Δ.Θηβαίων.
15) Διόρθωση της υπ’ αριθ. 251/18-7-2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορούσε τη διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης σε οφειλέτες της Τ.Κ. Πλαταιών του Δ.Θηβαίων.
16) Λήψη απόφασης για την παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Συμβουλευτική υποστήριξη για την κατάρτιση σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Θηβαίων 2013-2014».
17) Λήψη απόφασης για τη χορήγηση από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου άδειας δόμησης σε ρυμοτομούμενο ακίνητο κατά τις διατάξεις του άρθ.1 του Ν.5269/1931.
18) Κατανομή ποσού 39.700 € στις Σχολικές Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων για επισκευαστικές ανάγκες των σχολείων.
19) Λήψη απόφασης για την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης στην σύμβαση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θηβαίων, σχολικού έτους 2011-12, με την εταιρεία «Νικόλαος Τσότρας και ΣΙΑ Ε.Ε».
20) Εξέταση αιτήματος της εταιρείας «ΒΑΜΒΑΞ ΑΒΕΕ « η οποία ζητά μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού λόγω εποχιακής λειτουργίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...